Tel.: 0905 366 610

Úradný preklad

Čo by ste mali vedieť o úradných prekladoch

okrúhla pečiatka s trikolórou

Súdne preklady, označované aj ako úradne preklady alebo úradne overené preklady alebo preklady s okrúhlou pečiatkou, sú preklady určené na oficiálne použitie. Súdny preklad je osobitným druhom prekladu, ktorého súčasťou je prekladateľská doložka a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky.Sú to formálne náležitosti osvedčujúce, že preklad doslovne súhlasí s textom originálneho dokumentu.

Preklad v takejto podobe spĺňa požiadavky na preklady určené na oficiálne použitie v úradnom styku, na súdoch alebo polícii na Slovensku alebo v zahraničí. Úradný preklad budete potrebovať aj v rôznych životných situáciách, napr. pri dovezení auta, ak sa hlásite na štúdium v zahraničí, pri zmene trvalého pobytu, sobáši alebo rozvode v zahraničí a pod.

Firmy potrebujú úradné preklady najmä pri podpisovaní medzinárodných zmlúv, kde potrebujú mať záruku, že zmluva je preložená presne podľa originálu.Prekladajú sa aj apostily a notárske doložky nachádzajúce sa na konci zmlúv.apostil preklad do slovenciny

Tieto preklady môžu vykonávať len prekladatelia, ktorí majú minimálne 5-ročnú prax v odbore, absolvovali náročné odborné skúšky a dostali od Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky povolenie na vykonávanie úradných prekladov.

Tu nájdete právne predpisy upravujúce činnosť prekladateľov.

Typy dokumentov

Úradné preklady sa najčastejšie vyžadujú pri týchto typoch dokumentov:

 

 Maturitné vysvedčenie                

Výpis z registra trestov

 Vysokoškolský diplom

 Rozsudok o rozvode

 Dodatok k diplomu 

 List vlastníctva

 Cambridge ESOL certifikát 

 Výpis z obchodného registra

 Iné jazykové certifikáty

 Daňové priznanie

 Výpis známok

 Účtovná závierka

 Rodný list

 Obchodné zmluvy

 Sobášny list

 Technický preukaz (odhláška)

 Úmrtný list

 Vyhlásenie o zhode

 Apostil

 Doklad o odbornej spôsobilosti

 

Som úradná prekladateľka č. 970792 zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Ďalej ma nájdete v Registri úradných prekladateľov.

 

Svoju prácu konzultujem s kolegami prekladateľmi na Proz.com